بستن
فیلتر های اعمال شده: حذف
فیلتر پیشرفته
مرتب سازی بر اساس:
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5090 مشکی قرمز نقره‌ای

فرش شگی کد 5090

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)90
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5085 بنفش یاسی سفید

فرش شگی کد 5085

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)85
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5086 قرمز مشکی سفید

فرش شگی کد 5086

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)86
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5008 نسکافه‌ای

فرش شگی کد 5008

'موجود'سه رنگ قهوه‌ای - قرمز - نسکافه‌ایفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)8
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5099 سفید بنفش یاسی

فرش شگی کد 5099

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)99
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5091 بنفش سفید یاسی

فرش شگی کد 5091

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)91
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5084 بنفش یاسی سفید

فرش شگی کد 5084

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)84
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5089 بنفش سفید یاسی

فرش شگی کد 5089

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)89
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5015 قهوه‌ای

فرش شگی کد 5015

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)15
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5016 بنفش یاسی سفید

فرش شگی کد 5016

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)16
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5002 قهوه‌ای

فرش شگی کد 5002

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)2
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5012 بنفش یاسی سفید

فرش شگی کد 5012

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)12
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5095 قهوه‌ای

فرش شگی کد 5095

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ قهوه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)95
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5093 قهوه‌ای

فرش شگی کد 5093

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)93
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5092 قهوه‌ای

فرش شگی کد 5092

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)92
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5044 سفید مشکی

فرش شگی کد 5044

'موجود'سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)44
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5023 مشکی قرمز سفید

فرش شگی کد 5023

'موجود'سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)23
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5019 مشکی قرمز

فرش شگی کد 5019

'موجود'سه رنگ قهوه‌ای - مشکی قرمزفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)19
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5025 قهوه‌ای

فرش شگی کد 5025

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)25
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5006 قهوه‌ای

فرش شگی کد 5006

'موجود'سه رنگ قهوه‌ای - سه رنگ نسکافه‌ای - مشکی قرمزفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)6
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5055 سفید مشکی

فرش شگی کد 5055

'موجود'سفید مشکی - نسکافه‌ای قهوه‌ایفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)55
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5009 قهوه‌ای نسکافه‌ای

فرش شگی کد 5009

'موجود'سه رنگ نسکافه‌ایفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)9
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5094 بنفش یاسی سفید

فرش شگی کد 5094

'موجود'بنفش یاسی سفید - سه رنگ نسکافه‌ای - قرمز سفید مشکیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)94
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5129 بنفش سفید یاسی

فرش شگی کد 5129

'موجود'بنفش یاسی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)129
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5131 سفید بنفش یاسی

فرش شگی کد 5131

'موجود'بنفش یاسی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)131
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5127 بنفش

فرش شگی کد 5127

'موجود'بنفشفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)127
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5130 مشکی نقره‌ای سفید

فرش شگی کد 5130

'موجود'بنفش یاسی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)130
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 5128 بنفش

فرش شگی کد 5128

'موجود'بنفشفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)128
فرش شگی (پرز بلند)

فرش شگی بزرگمهر

فرش شگی بزرگمهر

یکی از خاص‌ترین محصولات فانتزی و مدرن شرکت فرش بزرگمهر است که با تراکم عرضی (شانه) ۱۶۰ تولید و به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.
در تولید

فرش شگی

از الیاف پلی‌استر استفاده می‌شود که پرزدهی این الیاف صفر بوده و از این جهت

ضد حساسیت

هستند. ارتفاع نخ خاب (رنگ) در این محصول به 48 میلیمتر می‌رسد به همین دلیل به این فرش‌ها،

فرش‌ پرزبلند

نیز گفته می‌شود.

فرش شگی

یا

پرزبلند

معمولاً در طرح‌های ساده و سه‌بعدی و به صورت تک‌رنگ و سه‌رنگ بافته می‌شود. به دلیل کابرد خاص

فرش شگی

یا

پرزبلند

در

دکوراسیون منزل

، تولید این محصول در سایز‌های بالاتر از 6 متر رایج نیست.
به دلیل تولید این محصول در اشکال مختلف و سایزهای محدود استفاده از

فرش شگی

یا

پرزبلند

به عنوان کفپوش اصلی متداول نیست و معمولاً از این محصول به عنوان

فرش تزئینی

و یا ست کردن دکوراسیون استفاده می‌شود.
نرمی و لطافت، تنوع شکل و قالب فرش، درخشندگی، بدون پرز و ضد حساسیت بودن و قیمت مقرون‌به‌صرفه از نکات مثبتی است که می‌توانید در خصوص فرش شگی یا پرزبلند مد نظر قرار دهید. همچنین عمر کم نسبت به فرش‌های اکرلیک و جذب گرد و خاک بالا نسبت به سایر فرش‌ها از نکات منفی این فرش است که برای رفع این مشکلات لازم است محل استفاده از این نوع فرش با دقت بیشتری انتخاب شود. اتاق‌های با طراحی دکور مدرن، اتاق خواب و یا جلوی درب حمام و دستشویی مکان‌های مناسبی برای استفاده از

فرش شگی

یا

پرزبلند

است.