بستن
فیلتر های اعمال شده: حذف
فیلتر پیشرفته
مرتب سازی بر اساس:
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55090 مشکی قرمز سفید

فرش شگی کد 55090

'موجود'بنفش یاسی سفید - مشکی قرمز سفید - قهوه ای نسکافه ای کرم - سرمه ای الماسی سفید - نقره ای صورتی سفید - نقره ای زرد سفید - مشکی دودی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)90
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55085 نقره ای زرد سفید

فرش شگی کد 55085

'موجود'بنفش یاسی سفید - مشکی قرمز سفید - قهوه ای نسکافه ای کرم - سرمه ای الماسی سفید - نقره ای صورتی سفید - نقره ای زرد سفید - مشکی دودی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)85
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55086 مشکی دودی سفید

فرش شگی کد 55086

'موجود'بنفش یاسی سفید - مشکی قرمز سفید - مشکی دودی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)86
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55008 نقره ای زرد

فرش شگی کد 55008

'موجود'نسکافه‌ای - نقره ای زرد - نقره ای صورتی - سرمه ای الماسی - قهوه ای نسکافه ایفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)8
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل طرح ماشین 55054 زرد

فرش شگی کد 55054

'موجود'زرد - سرمه‌ای - دودی0.75 * 154
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل طرح گل 55117 سرمه ای

فرش شگی کد 55117

'موجود'سرمه ای الماسی سفید - نقره ای زرد سفید - قرمز مشکی سفید1*1117
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55084 مشکی دودی سفید

فرش شگی کد 55084

'موجود'بنفش یاسی سفید - مشکی قرمز سفید - قهوه ای نسکافه ای کرم - مشکی دودی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)84
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55089 بنفش یاسی سفید

فرش شگی کد 55089

'موجود'بنفش یاسی سفید - مشکی قرمز سفید - قهوه ای نسکافه ای کرم - مشکی دودی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)89
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55015 قهوه‌ای نسکافه‌ای کرم

فرش شگی کد 55015

'موجود'بنفش یاسی سفید - مشکی قرمز سفید - قهوه ای نسکافه ای کرم - سرمه ای الماسی سفید - نقره ای صورتی سفید - نقره ای زرد سفید - مشکی دودی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)15
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55016 بنفش یاسی سفید

فرش شگی کد 55016

'موجود'بنفش یاسی سفید - مشکی قرمز سفید - قهوه ای نسکافه ای کرم - سرمه ای الماسی سفید - نقره ای صورتی سفید - نقره ای زرد سفید - دودی مشکی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)16
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55002 قهوه‌ای نسکافه ای کرم

فرش شگی کد 55002

'موجود'نسکافه‌ای - مشکی قرمز سفید - قهوه ای نسکافه ای کرمفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)2
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل طرح برگ 55043 زرد

فرش شگی کد 55043

'موجود'بنفش - زرد - سرمه‌ای - صورتی - قرمز - قهوه‌ای - دودی1* 0.643
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل  رد پا 55048 مشکی سفید

فرش شگی کد 55048

'موجود'قهوه ای نسکافه ای - مشکی سفید0.75 * 1 - 0.8* 0.548
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55012 بنفش یاسی سفید

فرش شگی کد 55012

'موجود'بنفش یاسی سفید - یاسی - قهوه ای نسکافه ای کرمفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)12
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل طرح گل رز 55042 قرمز

فرش شگی کد 55042

'موجود'بنفش - زرد - سرمه‌ای - صورتی - قرمز - نسکافه‌ای - الماسی1 * 0.942
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل طرح قلب 55040 قرمز

فرش شگی کد 55040

'موجود'بنفش - زرد - سرمه‌ای - صورتی - قرمز - یاسی - دودی - الماسیقالیچه (1*1) دایره - 0.6*0.640
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل  55013 دودی

فرش شگی کد 55013

'موجود'بنفش - زرد - سرمه‌ای - صورتی - قرمز - قهوه‌ای - مشکی - نسکافه‌ای - کرم - یاسی - سفید - دودی - الماسیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)13
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل طرح پروانه 55047

فرش شگی کد 55047

'موجود'مشکی قرمز سفید - سرمه ای الماسی سفید - نقره ای زرد سفید - مشکی دودی سفید0.75 * 147
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل پاندا 55063 مشکی سفید

فرش شگی کد 55063

'موجود'مشکی سفیدقالیچه (1.5 × 1)63
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55028 قرمز مشکی سفید

فرش شگی کد 55028

'موجود'بنفش یاسی سفید - قهوه ای نسکافه ای کرم - سرمه ای الماسی سفید - یاسی بنفش سفید - الماسی سرمه ای سفید - قرمز مشکی سفیدقالیچه (1*1) دایره28
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55055 سفید مشکی

فرش شگی کد 55055

'موجود'سفید مشکی - نسکافه‌ای قهوه‌ایفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)55
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55132 مشکی قرمز سفید

فرش شگی کد 55132

'موجود'بنفش یاسی سفید - مشکی قرمز سفید - قهوه ای نسکافه ای کرم - سرمه ای الماسی سفید - نقره ای صورتی سفید - نقره ای زرد سفید - مشکی دودی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)132
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل  طرح کفشدوزک55029 قرمز

فرش شگی کد 55029

'موجود'زرد - سرمه‌ای - قرمز - قهوه‌ای1* 0.8029
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55129 مشکی دودی

فرش شگی کد 55129

'موجود'مشکی دودی - نقره ای زرد - نقره ای صورتی - مشکی قرمز - بنفش یاسی - سرمه ای الماسی - قهوه ای نسکافه ایفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)129
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55131 بنفش یاسی سفید

فرش شگی کد 55131

'موجود'بنفش یاسی سفید - قهوه ای نسکافه ای کرم - مشکی دودی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)131
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55127 بنفش

فرش شگی کد 55127

'موجود'بنفش - زرد - سرمه‌ای - نسکافه‌ای - دودی - الماسیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)127
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55130 بنفش یاسی سفید

فرش شگی کد 55130

'موجود'بنفش یاسی سفید - مشکی قرمز سفید - قهوه ای نسکافه ای کرم - مشکی دودی سفیدفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)130
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل 55128 قرمز

فرش شگی کد 55128

'موجود'بنفش - زرد - سرمه‌ای - صورتی - قرمز - دودی - الماسیفرش 6 متری (3 × 2) - قالیچه (2.25 × 1.5) - قالیچه (1.5 × 1)128
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل پادری55113 مشکی قرمز

فرش شگی کد 55113

'موجود'بنفش یاسی سفید - مشکی قرمز سفید - نسکافه ای قهوه ای کرم0.8* 0.5113
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل پادری مشکی قرمز 55115

فرش شگی کد 55115

'موجود'مشکی قرمز - بنفش یاسی - قهوه ای نسکافه ای - مشکی سفید0.8* 0.5115
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل پادری 55116 مشکی قرمز

فرش شگی کد 55116

'موجود'بنفش یاسی سفید - مشکی قرمز سفید - سرمه ای الماسی سفید - نقره ای زرد سفید - نسکافه ای قهوه ای کرم0.8* 0.5116
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل پادری 55111 نسکافه ای قهوه ای

فرش شگی کد 55111

'موجود'مشکی قرمز - نسکافه‌ای قهوه‌ای - بنفش یاسی0.8* 0.5111
فرش ماشینی بزرگمهر کاشان اصفهان طرح دستباف‌ شگی پرزبلند سه‌بعدی شنل پادری 55114 بنفش

فرش شگی کد 55114

'موجود'بنفش یاسی سفید - مشکی قرمز سفید - نسکافه ای قهوه ای کرم0.8* 0.5114
فرش شگی (پرز بلند)

فرش شگی بزرگمهر

فرش شگی بزرگمهر

یکی از خاص‌ترین محصولات فانتزی و مدرن شرکت فرش بزرگمهر است که با تراکم عرضی (شانه) ۱۶۰ تولید و به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.
در تولید

فرش شگی

از الیاف پلی‌استر استفاده می‌شود که پرزدهی این الیاف صفر بوده و از این جهت

ضد حساسیت

هستند. ارتفاع نخ خاب (رنگ) در این محصول به 48 میلیمتر می‌رسد به همین دلیل به این فرش‌ها،

فرش‌ پرزبلند

نیز گفته می‌شود.

فرش شگی

یا

پرزبلند

معمولاً در طرح‌های ساده و سه‌بعدی و به صورت تک‌رنگ و سه‌رنگ بافته می‌شود. به دلیل کابرد خاص

فرش شگی

یا

پرزبلند

در

دکوراسیون منزل

، تولید این محصول در سایز‌های بالاتر از 6 متر رایج نیست.
به دلیل تولید این محصول در اشکال مختلف و سایزهای محدود استفاده از

فرش شگی

یا

پرزبلند

به عنوان کفپوش اصلی متداول نیست و معمولاً از این محصول به عنوان

فرش تزئینی

و یا ست کردن دکوراسیون استفاده می‌شود.
نرمی و لطافت، تنوع شکل و قالب فرش، درخشندگی، بدون پرز و ضد حساسیت بودن و قیمت مقرون‌به‌صرفه از نکات مثبتی است که می‌توانید در خصوص فرش شگی یا پرزبلند مد نظر قرار دهید. همچنین عمر کم نسبت به فرش‌های اکرلیک و جذب گرد و خاک بالا نسبت به سایر فرش‌ها از نکات منفی این فرش است که برای رفع این مشکلات لازم است محل استفاده از این نوع فرش با دقت بیشتری انتخاب شود. اتاق‌های با طراحی دکور مدرن، اتاق خواب و یا جلوی درب حمام و دستشویی مکان‌های مناسبی برای استفاده از

فرش شگی

یا

پرزبلند

است.